Geachte leden,

Bij deze bent u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering. Deze wordt dit seizoen op vrijdag 31 augustus 2018 gehouden. Locatie is onze kantine. Aanvang is om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur is er gelegenheid het financieel jaarverslag 2017 en de begroting 2018 door te lezen. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor volwassen leden en ouders van jeugd leden. Als u onderwerpen aan de orde wilt stellen die niet op de agenda staan kunt u die schriftelijk via secretaris@svheythuysen.nl aanmelden.

Agenda Algemene Leden Vergadering 2018 d.d. 31 augustus 2018

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV d.d. 1 september 2017
 3. Algemeen Jaarverslag 2017 – 2018
 4. Accommodatie
 5. Sponsoring
 6. Beleidsplan 2017-2022
 7. Voetbal Technisch
 8. Innovatie Sessies
 9. Financiële Jaarverslag (Balans – Exploitatie – Begroting)
 10. Kascontrole Commissie (Verslag – Benoemingen)
 11. Besluitvorming (Beleidsplan – Contributie – Bestuurssamenstelling* – Benoemen voorzitter
 12. Rondvraag en afsluitin

* Aftredend zijn Frits Colbers (herverkiesbaar voor 1 jaar) en Rik Reuvers (niet herverkiesbaar). Daarnaast bedankt Rens Seunis zich. Het bestuur draagt Floris van de Wal voor om zitting te nemen in het bestuur. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, ondertekend te zijn door ten minste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij of zij in het bestuur ambieert. Dit kan tot één uur voor aanvang van de vergadering

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur SV Heythuysen,

Hans Deckers