Geachte Leden,

Bij deze bent u uitgenodigd voor  de Algemene Leden Vergadering. Deze wordt dit seizoen op vrijdag 30 augustus 2019 gehouden. Locatie is onze kantine. Aanvang is om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur is er gelegenheid het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 door te lezen. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor volwassen leden en ouders van jeugd leden. Als u onderwerpen aan de orde wilt stellen die niet op de agenda staan kunt u die schriftelijk via secretaris@svheythuysen.nl aanmelden.

Agenda Algemene Leden Vergadering 2019 d.d. 30 augustus 2019

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen van de vorige algemene vergadering
 3. Algemeen jaarverslag van het bestuur
 4. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
 5. Verslag van de kas commissie
 6. Goedkeuren van balans en staat van baten en lasten
 7. Vaststelling van de contributies
 8. Vaststelling van de begroting
 9. Benoeming bestuursleden*
 10. Benoeming commissieleden
 11. Rondvraag en afsluiting

 

 

* Aftredend zijn Frits Colbers en Hans Deckers.

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, ondertekend te zijn door ten minste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij of zij in het bestuur ambieert. Dit kan tot één uur voor aanvang van de vergadering

 

 

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur SV Heythuysen,

Hans Deckers

Secretaris