Geachte Leden,

De door het bestuur aangestelde commissie inzake advies bestuurssamenstelling heeft inmiddels verslag uitgebracht. Het bestuur staat achter dit advies en wil dit graag inbrengen tijdens de algemene ledenvergadering. Zoals reeds gemeld wordt deze Algemene Leden Vergadering a.s. vrijdag 30 augustus 2019 gehouden. Locatie is onze kantine. Aanvang is om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur is er gelegenheid het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 door te lezen. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor volwassen leden en ouders van jeugd leden.

 

Agenda Algemene Leden Vergadering 2019 d.d. 30 augustus 2019

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen van de vorige algemene vergadering
 3. Algemeen jaarverslag van het bestuur
 4. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
 5. Verslag van de kas commissie
 6. Goedkeuren van balans en staat van baten en lasten
 7. Vaststelling van de contributies
 8. Vaststelling van de begroting
 9. Advies commissie t.a.v. bestuurssamenstelling
 10. Benoeming bestuursleden*
 11. Rondvraag en afsluiting

 

 

* Aftredend en niet herkiesbaar zijn Frits Colbers en Hans Deckers. Het bestuur draagt Hen Kanders, Ivo Franssen en Florus van der Wal voor om tot het bestuur toe te treden.

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, ondertekend te zijn door ten minste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij of zij in het bestuur ambieert. Dit kan tot één uur voor aanvang van de vergadering

 

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur SV Heythuysen,

Hans Deckers

Secretaris