Beste leden,

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 september jl. is een extra ledenvergadering aangekondigd voor 10 december a.s. Deze vergadering was bedoeld om de resultaten van de kantine-werkgroep te bespreken en eventuele besluiten hierover te nemen.

Het moge duidelijk zijn dat onder de huidige omstandigheden en beperkingen het houden van een fysieke ledenvergadering niet wenselijk is. Dat betekent dat we de extra geplande Algemene Ledenvergadering tot nader order uitstellen.

Een alternatief zou zijn om een online ledenvergadering te houden, maar dit heeft niet onze voorkeur.

De werkgroep is na de ALV in september meteen aan de slag gegaan om na te denken over de toekomstige invulling van de kantine-bezetting. De werkgroep bestaat uit:

Ivo Franssen, Jac Theunissen, Rick Nelissen, Geert Kanders, Peter Kanders, Peter Schroen en Philippe Schonkeren. Recent is ook Danny Hanssen aangesloten.

In de eerste 2 bijeenkomsten is met name getracht om een goede inschatting te maken van de benodigde capaciteit om de kantine te kunnen bemensen. Vervolgens is er een begin gemaakt met het nadenken over de manier waarop dit zou kunnen worden ingevuld. De verdere uitwerking en detaillering hiervan zal in de komende periode gaan plaatsvinden. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een concreet voorstel dat aan de leden zal worden voorgelegd.

Verder heeft er nog een overleg plaatsgevonden tussen de werkgroep en Huub Frenken (interieurarchitect). Hij zal een interieuropzet maken, dat op een geschikt moment (planning is nu nieuwjaarsreceptie op 14 januari) eveneens aan de leden zal worden gepresenteerd.

Helaas zal veel wederom afhangen van de Corona-beperkingen. We houden jullie op de hoogte.

Bestuur en werkgroep kantine