Na de fantastische opkomst van 75 leden tijdens de ledenvergadering in juni, viel deze ditmaal enorm tegen. Er waren slechts 22 leden inclusief bestuur aanwezig, dit terwijl er toch enkele belangrijke onderwerpen op de agenda stonden. De ALV is dé ideale gelegenheid voor leden om hun betrokkenheid te tonen, (on)genoegen kenbaar te maken over ontwikkelingen binnen onze vereniging én mee te beslissen. Het bestuur was graag met meer leden in gesprek getreden, ook omdat er enkele donkere wolken richting S.V Heythuysen aan komen drijven (daarover later meer…).

Traditiegetrouw (en na de nodige IT problemen) werd er in deze ALV verslag afgelegd door het bestuur over het afgelopen seizoen 2021-2022, waarbij high- en lowlights per commissie de revu passeerden. Zonder tekort te doen aan alle mooie ontwikkelingen willen we hier toch kort aanhalen dat ons eerste elftal in het eerste seizoen onder hoofdtrainer Jurgen Geurts meteen de nacompetitie heeft gehaald, dat onze meiden van MO13 hun hoofdklasse debuut hebben gemaakt en dat de veteranen bijna kampioen werden….

Daarnaast mag de wereldprestatie van onze sponsorcommissie niet onvermeld blijven met een groei van 47% aan sponsorinkomsten ten opzichte van voorgaand seizoen (terwijl in dat seizoen ook al 63% groei was gerealiseerd t.o.v. een jaar eerder). Bedragen gaan we hier niet noemen, deze kunnen worden teruggevonden in de ALV presentatie die apart zal worden gedeeld, maar wel kan gezegd worden dat deze inkomsten inmiddels niet ver achter blijven bij de jaarlijkse contributies (ook daarover later meer…).

Nu we dan toch met cijfertjes bezig zijn: afgelopen seizoen is afgesloten met een mooi positief resultaat, wat naast vorenstaande ook is te danken aan gestegen kantineopbrengsten.

Nadat de kascommissie bestaande uit Luc Boonen en Geert Kanders al een positief oordeel had afgegeven, werd het financieel verslag en de begroting voor komend seizoen unaniem door de aanwezige leden akkoord bevonden.

Beide heren bedankt en fijn dat jullie bij aanstelling voor 2 jaar getekend hebben!

Nadat deze “formaliteiten” waren afgehandeld stonden er nog 3 belangrijke onderwerpen op de agenda:

  1. Het nieuwe contributiebeleid
  2. De bestuurssamenstelling
  3. De toekomst van S.V. Heythuysen

Nieuw Contributiebeleid

Het bestuur is bezig met de ontwikkeling van een nieuw contributiebeleid. Het huidige systeem bestaat al jaren en is aan vernieuwing toe. Belangrijke doelstellingen van het nieuwe beleid:

  • Flexibel en toekomstbestendig
  • Van “straffen naar belonen”
  • Verhogen clubbinding en lidmaatschapsbehoud
  • Verbeteren / waarborgen van de financiële stabiliteit
  • Efficiëntere administratie

De eerste contouren zijn tijdens de ALV gedeeld, onder andere wordt er nagedacht om leden keuze te geven uit verschillende pakketten (beetje zoals Netflix, maar dan anders…), een loyaliteitsprogramma en diverse kortingen. Omdat de uitwerking hiervan meer tijd vergt, is aan de ALV voorgelegd om de contributies voor huidig seizoen ongewijzigd voort te zetten. Dit voorstel is unaniem door de ALV aangenomen.

Wel is door het bestuur aangekondigd dat ze meteen actie hebben ondernomen op de laatst vermelde doelstelling en hebben besloten om de jaarlijkse contributie-inning uit te besteden aan NIKKI. NIKKI is een externe serviceprovider gespecialiseerd in het innen van contributies voor verenigingen. Het bestuur wil zodoende professionaliseren, de continuïteit van dit belangrijke proces waarborgen en tevens de ledenadministratie en penningmeester ontzorgen. De afgelopen (meer dan 20!) jaren is dit arbeidsintensieve proces uitgevoerd door Ton Koolen. In overleg met Ton is besloten om de ledenadministratie over te dragen aan Teun Hebben. Helaas kon Ton zelf niet aanwezig zijn op de ALV; maar ook via deze weg UNNE DIEKE MERCI TON!

Vanwege de uitbesteding aan NIKKI is besloten om de contributieheffing voor dit seizoen uit te stellen tot januari. Meer informatie hierover volgt via een apart bericht.

Bestuurssamenstelling

Afscheid werd genomen van 3 bestuursleden, die zich niet herkiesbaar stelden. Namelijk Hen Kanders, Peet Kanders en Cyrille Peeters. Laatstgenoemde kon helaas niet aanwezig zijn. Het bestuur bedankte hen nogmaals voor alle inzet voor de vereniging.

Naast vertrekkende bestuursleden waren er ook 2 nieuwe kandidaten (Karin en Noud) en 2 zittende bestuursleden (Ivo en Bas) die zich voor 1 jaar herkiesbaar stelden. Alle 4 werden door de ledenvergadering (her-)gekozen, waarmee het bestuur getalsmatig uitkomt op 7 leden met de volgende portefeuilleverdeling:

BestuurslidPortefeuilleEinde termijn
Ivo FranssenSecretaris en interim voorzitter2024
Bas BackusVTZ2024
Danny HanssenVrijwilligers en leden administratie2024
Tom LodewijksPenningmeester2025
Frank KlokgietersG-voetbal2025
Karin KonickxPR & Activiteiten2026
Noud van LierMaterialen/accommodatie en kantine2026

Toekomst S.V. Heythuysen

Last but not least werden de aanwezige leden bijgepraat over de voortgang van de werkgroep ‘Toekomst’. Vóór aanvang van het huidige seizoen hebben we de JO19 al noodgedwongen terug moeten trekken en recentelijk is dit ook gebeurd met ons derde elftal. Gelukkig staat daar een sterke aanwas van nieuwe mini’s tegenover, maar het zijn wel voorbeelden van signalen waar we ons zorgen over maken, met mogelijk gevaar voor de continuiteit. We kunnen er natuurlijk vanuit gaan dat het vanzelf weer goedkomt omdat dat al 100 jaar zo is, maar het bestuur is van mening dat we nu maatregelen moeten nemen, het verleden is immers geen garantie voor de toekomst. Wat wel toekomst heeft, is onze jeugd! Onze stip aan de horizon waar we ons meer op willen gaan focussen.

Daarom wordt er op dit moment een project in de steigers gezet, genaamd Club Bouwwerk. Doel van Club Bouwwerk is om ons huis, onze club van onderuit opnieuw op te bouwen. Hiertoe zijn een 6-tal bouwstenen gedefinieerd, die samen moeten zorgen voor het fundament van de toekomst.

Eén van die bouwstenen zijn jullie, onze leden. Zonder jullie is er geen fundament, daarom hopen wij dat er voldoende leden bereid zullen zijn om de komende tijd (kleine) bijdrages aan dit project te leveren. Heel binnenkort volgt hierover meer nieuws; wie al nieuwsgierig is kan de presentatie van de ALV bekijken (daar heb je wel een wachtwoord voor nodig. Leden worden hierover geïnformeerd via de Club-app).

Bij de volgende ALV in het voorjaar van 2024 staat dit belangrijke onderwerp én het nieuwe contribtiesysteem op de agenda. We hopen dan weer op een hogere opkomst en meer betrokkenheid!

S.V. Heitse, det zeen wae same!
Jullie bestuur