Op 24 september jl. vond – na een wederom door Corona geplaagd verenigingsjaar – weer een Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van het sportpark. De vergadering werd bezocht door 43 leden, wat qua aantal ongeveer gelijk lag met de vorige editie.

Meteen aan het begin maakte het bestuur het mooie nieuws bekend dat na overleg met de familie van ons onlangs overleden lid Rob Hanssen is besloten om als eerbetoon aan hem een penaltybokaal naar hem te gaan vernoemen: De Rob Hanssen Penaltybokaal. Zie hierover het aparte nieuwsbericht dat later volgt op deze website.

De agenda bevatte een aantal belangrijke onderwerpen. Op de eerste plaats was daar de verkiezing van 2 nieuwe bestuursleden, te weten Cyrille Peeters en Danny Hanssen. Cyrille werd door het bestuur voorgedragen als bestuurslid PR & Communicatie en Danny als bestuurslid Activiteiten. Helaas kon Danny niet zelf aanwezig zijn, maar had hij met een leuk filmpje zichzelf kort voorgesteld aan de leden.
De schriftelijke stemming leverde voor beide kandidaten een positief resultaat op. Wij feliciteren de kersverse bestuursleden met hun benoeming en wensen ze veel succes toe in het bestuur.
Het bestuur bestaat daarmee nu officieel uit 7 personen, waarbij moet worden aangemerkt dat Luuk Deckers voor een jaar lang is vrijgesteld van zijn taken (drukte op het werk). De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

  • Ivo Franssen – secretaris/interim-voorzitter
  • Peter Kanders – penningmeester/kantine
  • Hen Kanders – Materiaal & Accommodatie en sponsoring
  • Bas Backus – Voetbaltechnische zaken
  • Cyrille Peeters – PR & Communicatie
  • Danny Hanssen – Activiteiten
  • Luuk Deckers – tijdelijk geen taken

Het belangrijkste agendapunt op deze ledenvergadering was ongetwijfeld de bespreking van de uitkomsten van het ledenonderzoek over de kantine. De resultaten van het ledenonderzoek werden gepresenteerd. Je kunt de presentatie ‘Resultaten ledenonderzoek kantine 2021‘ (Pdf, 800 Kb) nog eens op je gemak nalezen.

Een werkgroep bestaande uit 7 leden gaat nu snel aan de slag om een concreet plan te maken voor de invulling van de kantinebezetting in de toekomst. Naast 2 bestuursleden en de huidige kantinebeheerder Jac Theunissen wordt de commissie gevormd door Peter Schroen, Rick Nelissen, Geert Kanders en Philippe Schonkeren.
Naar verwachting zal de werkgroep de resultaten van hun inspanningen ergens rond medio November eerst voorleggen aan het bestuur en daarna aan de leden. Besluitvorming is gepland tijdens een extra ledenvergadering die gepland staat op vrijdag 10 december.

Verder waren er de gebruikelijke agendapunten zoals het financieel verslag, jaarverslag en de begroting voor het nieuwe (al lopende) seizoen. Het bestuur lichtte ook toe welke speerpunten zij voor dit seizoen wil oppakken.

En wat nog meer?

Contributie 2020/2021
Besloten is de ledencontributie dit seizoen gelijk te houden. De incasso van de contributies volgt in de komende maanden.

Consumptieprijzen
De ledenvergadering heeft de begroting goedgekeurd. Hierin was een verhoging van de consumptieprijzen meegenomen, die op 1 oktober zal ingaan.

Statutenwijziging
De laatste statuten dateerden van 2012. Vanwege o.a. de invoering van de Wet WBTR heeft het bestuur besloten om de statuten te actualiseren en in lijn te brengen met de laatste wetgeving en modelstatuten van de KNVB. De concept-statuten waren voorafgaand aan de ledenvergadering al goedgekeurd door de KNVB. De ALV heeft nu ook ingestemd met de nieuwe statuten. Deze zullen nog officieel moeten passeren bij de notaris en zullen daarna worden gepubliceerd in de Kamer van Koophandel en op onze eigen website. De leden ontvangen t.z.t. ook een afschrift per mail.

Rookbeleid
De ledenvergadering stemde vorig jaar al in met het voorstel om met ingang van 1 juli 2021 roken uitsluitend nog toe te staan op een daartoe nog aan te wijzen en nader te omschrijven rookvoorziening. Door het door Corona geplaagde seizoen was de realisatie van deze rookvoorziening nog niet opgepakt. Dit zal binnenkort alsnog gebeuren, waarbij ervoor is gekozen om deze met eenvoudige middelen te realiseren.

Jubileum
Het agendapunt over het jubileum moest helaas vervallen, omdat commissie-voorzittter Evert Bergervoet was verhinderd.

Het was een goede en constructieve vergadering.

In verband met de besluitvorming over het nog te formuleren kantinebeleid zal op vrijdag 10 december 2021 een extra Algemene Ledenvergadering worden belegd. Noteer deze datum alvast in je agenda.